Dualno obrazovanje

Najnovije informacije

Dualno obrazovanje podrazumeva:
 • - Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20%, a najviše 80% časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta, u skladu sa odgovarajućim planom i programom nastave i učenja.
 • - Učenje kroz rad realizuje se u skladu sa školskim kalendarom tokom školske godine u periodu 8-20 časova, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, u skladu s planom i programom nastave i učenja.
 • - Učenje kroz rad realizuje se u celosti kod jednog, odnosno više poslodavaca u skladu sa planom i programom nastave i učenja.
 • - U školi se realizuje najviše 25% časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.
 • - Prilikom upisa u srednju školu, raspoređivanje učenika za učenje kroz rad vrše u saradnji učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, poslodavac i škola.
 • - U prvoj godini učenja, celokupna nastava se realizuje u školi, tj. učenici ne idu u kompanije.

Obaveze poslodavaca u dualnom obrazovanju:

Zakon o dualnom obrazovanju obavezuje poslodavce, koji su uključeni u dualno obrazovanje, na poštovanje sledećih obaveza:

 • - Svaka kompanija mora da ima obučene instruktore u dualnom obrazovanju, koji će direktno raditi sa učenicima. Instruktor je zaposleno lice u kompaniji ili lice koje samostalno obavlja delatnost, ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja za koja se učenik školuje, ima najmanje isti nivo obrazovanja za odgovarajući obrazovni profil za koji se učenik školuje. Instruktor prolazi obuku koju organizuje Privredna komora Srbije, a koja se u najvećoj meri odnosi na sticanje pedagoško-psiholoških i metodičko-didaktičkih veština za rad sa učenicima;
 • - Učenik koji obavlja učenje kroz rad kod poslodavca ima pravo na novčanu naknadu, koja se isplaćuje jednom mesečno i iznosi najmanje 70% minimalne cene rada po satu u skladu sa zakonom;
 • - Poslodavac je u obavezi da učeniku obezbedi neophodnu opremu i sredstva za ličnu zaštitu na radu;
 • - Poslodavac je u obavezi da učeniku obezbedi naknadu stvarnih troškova prevoza od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad;
 • - Poslodavac je u obavezi da učeniku obezbedi naknadu troškova ishrane;
 • - Poslodavac je u obavezi da učeniku obezbedi osiguranje za slučaj povrede tokom učenja kroz rad;Firma PEKOM

U nastavku poseta privrednim subjektima iz našeg okruženja, danas su predstavnici skole posetili Pekom inzenjering.

Direktor i vlasnik kompanije dipl.mas. ing. Marko Peković, bivši ucenik nase skole, rukovodi jednim od najuspešnijih preduzeća u našem gradu.

Nastala kao porodicna firma, kompanija se ubrzano razvijala i postala lider regiona u izradi sistema nosaca kablova.

Mlad i perspektivan kolektiv uspešno je ispratio trend uvodjenja novih tehnologija i planira dalje prosirenje obima poslovanja.

U tom cilju su i prihvatili poziv da se sledeće skolske godine ukljuce u dualni sistem obrazovanja.

Sve o kompaniji mozete videti na pekom.rs

Zašto dualno obrazovanje?

 • znanje se stiče i u školi i u kompaniji
 • usvajaju se znanja u kompaniji
 • ohrabruje se učenikova motivisanost
 • ohrabruje se učenikova produktivnost
 • učenik se može zaposliti kod poslodavca
 • učenik može pokrenuti sopstveni posao
 • prohodnost za dalje školovanje
 • smanjuju se troškovi obučavanja radnika

 • Dualno obrazovanje je model srednjeg stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje stiče i u školi i u kompaniji. U zavisnosti od obrazovnog profila za koji se učenik opredeli, on već u prvom razredu može početi da ide i u kompaniju, na učenje kroz rad.
 • Po ugledu na najpoznatije i najuspešnije evropske sisteme dualnog obrazovanja, koji se realizuju u Austriji i Nemačkoj, i Srbija je kao prva država u regionu usvojila Zakon o dualnom obrazovanju 2017. godine, čija je puna primena otpočela 1. septembra 2019. godine.
scroll up